top of page

Naar buiten met Annelies 2021

 

Algemeen
Voor alle tussen Naar buiten met Annelies, hierna te noemen NbmA, en de deelnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten gelden de volgende algemene voorwaarden.

 

1. Aansprakelijkheid
1.1 De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken, deelname aan de activiteiten van NbmA is geheel voor eigen risico.

1.2 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade welke door de deelnemer, door de deelnemer meegebrachte bezoekers of door de deelnemer meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de NbmA, haar medewerkers en de locatie waar de les plaatsvindt.

1.3 NbmA is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de activiteiten georganiseerd door NbmA.

1.4 NbmA adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard W.A. verzekering. Hebt u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven.

 

2. Betaling
2.1 Terugkerende activiteiten met hond worden na de afspraak voldaan, via bankoverschrijving na ontvangst van digitale factuur. 

2.2 Wandelingen worden vanaf de 2e afspraak na de afspraak voldaan, via bankoverschrijving na ontvangst van digitale factuur.

2.3 Proefles met hond, eenmalige wandeling, 1e afspraak voor een wandeling en adviesgesprekken aan huis worden tijdens de afspraak contant voldaan.

3. Annuleren van de activiteit
3.1 Mocht de deelnemer een losse activiteit of een Wandeling niet kunnen komen, dan dient er telefonisch of per email te worden afgezegd. Indien 24 uur of langer van tevoren wordt afgemeld wordt er geen lesgeld in rekening gebracht. Annuleren binnen 24 uur voor aanvang of niet aanwezig zijn zonder melding, dan wordt het volledige lesgeld van die betreffende afspraak in rekening gebracht.  

3.2 Indien NbmA de losse activiteit of Wandeling annuleert worden er geen kosten aangerekend aan de deelnemer.

4. Overige
4.1 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van NbmA op internet of andere publicaties binden NbmA niet.

4.2 Op overeenkomsten gesloten met NbmA is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

4.3 NbmA behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de deelnemers hiervan op de hoogte gesteld.

4.4 Indien een hond zichtbaar ziek naar de activiteit komt, heeft NbmA het recht de les voor deelnemer en hond te ontzeggen. De kosten van deze les worden aan de deelnemer doorberekend.

4.5 Indien de deelnemer fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt NbmA zich het recht om bij herhaling na een waarschuwing de deelnemer van de activiteit te weren. (dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door deelnemer en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeur) Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

4.6 Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Jongere kinderen zijn welkom, maar dienen altijd onder begeleiding te zijn van een volwassene. Kinderen mogen met de activiteit meedoen met hun hond, maar staan altijd onder supervisie van hun begeleider en het is in 1e instantie overlegd met NbmA.

4.7 De activiteiten vinden plaats in natuurgebieden en buitengebieden waar in bepaalde gedeelten een aanlijnplicht geldt. Wanneer de deelnemer zich hier niet aan houdt is NbmA niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen. (boete)

4.8 De activiteiten gaan in principe altijd door. Indien door de weersomstandigheden de veiligheid en/of gezondheid van deelnemer(s) of hond in het geding komt, wordt de activiteit afgelast. De deelnemer wordt hiervan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht, telefonisch of via mail. De activiteit wordt, indien mogelijk, in overleg op een ander tijdstip ingehaald.

bottom of page